Kategorie
Aktualności

Finał projektu o Norwidzie

Stowarzyszenie imienia Witolda Hulewicza zakoczyło realizację projektu – realizowanego w ramach programu: Literatura 2023 – którego efektem jest wydanie drukiem książki autorstwa dr. hab. Kazimierza Świegockiego pt. Norwid i poeci Powstania Warszawskiego.

Książka o objętości 380 stron złożona jest z dwunastu rozdziałów ujętych w dwóch częściach. Całość dopełnia nota bibliograniczna oraz indeks osób. Zebrane w publikacji prace różnią się charakterem gatunkowym. Niektóre z nich zbliżają się mniej lub bardziej do standardów akademickich. Inne zasługują na miano esejów, a to głównie z tego powodu, że czynnik subiektywny jest ich słabo ukrywaną cechą. Ale nawet te powstały w oparciu o żmudne badania i chłodne przemyślenia. 

Książka dzieli się na dwie związane ze sobą części. Pierwsza dotyczy wyłącznie Norwida, druga natomiast tych twórców, którzy tego poetę i myśliciela obrali sobie, jeśli nie za mistrza, to przynajmniej za patrona. Są to poeci, którzy bez wyjątku polegli w Powstaniu Warszawskim bądź wcześniej. Wszyscy byli związani z walczącym ruchem oporu. Baczyński, Gajcy, Trzebiński – to ogromne talenty i równie wielkie i piękne intelektualnie oraz moralnie osobowości. Profesor Pigoń nazwał ich „brylantami” naszego narodu. Wszyscy zafascynowani byli Norwidem. Nie mogło to być zjawiskiem przypadkowym, ani powierzchownym i przelotnym. To musiało wynikać z przyczyn głębokich i istotnych. I właśnie poszukiwanie tych przyczyn oraz próba ich określenia stanowi najistotniejszy motyw przenikający drugą część prezentowanych tutaj prac. 

Książkę kończy esej, który przedstawia, a raczej wyraża (gdyż nacechowany jest elementami bardzo osobistymi) własny stosunek autora do Norwida. Mógłby być zatytułowany: „Mój Norwid”, choć nosi tytuł: Norwid i my, czyli o wielkości prawdy i marności czasów – medytacje. Jego obecność tutaj niech zostanie odczytana jako znak ciągłości tradycji norwidowskiej w naszej literaturze i ogólniej: kulturze, oraz znak nadziei, że „pokolenie późnych wnuków” Norwida ciągle się w czasie odradza.

Najobszerniejsza jest ta część książki, która obejmuje problematykę ideową twórczości Norwida. Otwiera ją rozprawa, w której zanalizowane zostało najważniejsze pojęcie poglądu na świat Norwida, a także całej jego ludzkiej postawy – pojęcie prawdy – i pokazane związki tego pojęcia z różnymi dziedzinami jego światopoglądu. Wszystkie pozostałe rozdziały korzystają z ustaleń pojęciowych poczynionych w tej właśnie rozprawie. 

Autor podkreśla, iż byłby szczęśliwy, gdyby książka ta mogła służyć pomocą przede wszystkim nauczycielom i studentom oraz wszystkim tym, których interesuje trudna sztuka i myśl genialnego Norwida i jego fenomenalnych „późnych wnuków.

isb

Projekt realizowano w 2023 roku dzięki współfinansowaniu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Kategorie
Aktualności Witold Hulewicz

Śląsk w Warszawie…

5 XI: Śląsk w Warszawie…

Stowarzyszenie im. Witolda Hulewicza wraz z Laureatami XXVII i XXVIII edycji Nagród Hulewicza oraz przedstawiciela środowisk twórczych (SPP, ZLP, ZAiKS, ZASP, SDP, SDRP) spotykają się przy Grobie Nieznanego Żołnierza 25 listopada, o godzinie 15, aby oddać hołd wielkiemu Polakowi, poecie, tłumaczowi, wydawcy, współtwórcy Rozgłośni Wileńskiej Polskiego Radia, zaangażowanemu w obronę Warszawy u boku Prezydenta Starzyńskiego – Witolda Hulewicza (1895-1941), który oddał życie za wolną Polskę w Palmirach 12 czerwca 1941 roku.

PATRON HONOROWY

Kategorie
Aktualności Gala Nagród im. Witolda Hulewicza Nagroda im. Witolda Hulewicza

Marszałek Mazowsza nagradza

Nagrody Marszałka Mazowsza

Tradycją wielu już lat Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik pamięta o laureatach Nagród im. Witolda Hulewicza.

W bieżącym roku nagrody finansowe Marszałka powędrowały do pięciorga Laureatów z Mazowsza:

ks. prof. Waldemara Chrostowskiego, który otrzymał Wielka Nagrodę im. Witolda Hulewicza za całokształt pracy naukowej

prof. Antoniego Czyża za działalność na polu literatury

Janusza Marka za działalnośc na polu kultury

Ewy Kowalskiej za służbę dzieciom

prof. Anny Seniuk za całokształt twórczości teatralnej i filmowej

Nagrody wręczono 25 listopada 2023 roku podczas Gali w Domu Literatury w Warszawie.

isb

Kategorie
Aktualności Członkowie Stowarzyszenia im. Hulewicza Stowarzyszenie

Członkowie Stowarzyszenia

Decyzją Zarządu z 20 września 2023 r. na podstawie § 6 Statutu przyjęto do Stowarzyszenia im. Witolda Hulewicza dwóch nowych członków: Zbigniewa Rutkowskiego i dr. Wiesława Dąbrowskiego.

Ponadto Zarząd na podstawie § 8 Statutu skreślił z grona członków Stowarzyszenia im. Witolda Hulewicza Marcina Borelowskiego, Jana Z. Brudnickiego, Wiesława Budzyńskiego,  Jerzego Gałajdę, Marię Jentys-Borelowską, Alinę Pliszkę, Bohdana Rączkowskiego i Wiesława Turzańskiego.

Obecnie Stowarzyszenie liczy 20. członków zwyczajnych oraz 2. członków honorowych.

Kategorie
Aktualności Nagroda im. Witolda Hulewicza Stowarzyszenie

Czerwcowe posiedzenie Zarządu

Czerwcowe posiedzenie Zarządu

Nowe ukonstytuowanie się Zarządu, powołanie Jury Nagrody im. Witolda Hulewicza za rok 2023 oraz sprawy członkowskie zdominowały posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia im. Witolda Hulewicza, które odbyło się 20 czerwca 2023 roku, o godz. 14.00 w Górowie Iławeckim.

1. W związku z dobrowolnym wystąpieniem ze Stowarzyszenia im. Witolda Hulewicza prof. dr. hab. Mikołaja Melanowicza – pełniącego w obecnej kadencji funkcję wiceprezesa Zarządu, red. Romualda Karasia – członka Zarządu, red. Jerzego Biernackiego – sekretarza Zarządu oraz rezygnacji z funkcji wiceprezesa Zarządu dr. Edwarda W. Stańczaka, Zarząd dokonał nowego ukonstytuowania się w następującym składzie:

prezes – dr Ireneusz St. Bruski,

skarbnik, sekretarz – Joanna Pogórska,

członek – dr Edward W. Stańczak.

2. W związku ze zbliżającym się finałem 28. edycji Nagród im. Witolda Hulewicza za rok 2023, Zarząd Stowarzyszenia – organizator Nagrody im. Witolda Hulewicza – podjął Uchwałę ws. powołania Jury Nagrody.

W skład Jury weszli przedstawiciele władz statutowych Stowarzyszenia (Zarządu i Komisji Rewizyjnej) oraz członkowie zaangażowani w działalność Stowarzyszenia, m.in. ci, którzy mają uregulowane składki członkowskie za rok 2023. Ze zgłoszonych osób do Jury, zrezygnowali: dr Edward W. Stańczak oraz Ewa Hajdukonis, która ze względu na podjętą w ubiegłym roku pracę w służbie dyplomatycznej w Brukseli, postanowiła zawiesić swoje członkostwo w Stowarzyszeniu.

Ostatecznie w skład Jury, powołanego decyzją Zarządu, weszli: dr hab. Kazimierz Świegocki jako przewodniczący, ks. dr Ireneusz St. Bruski jako sekretarz, Bożena Kociołkowska, Radosława Pieniężna-Grabowska, Joanna Pogórska, Mirosław Prandota, Jan Tetter i Stefan Truszczyński.

Jednocześnie Zarząd zaakceptował tekst Regulaminu Nagrody im. Witolda Hulewicza oraz zadecydował, iż głosowanie ws. ostatecznej listy laureatów Nagrody za rok 2023 zostanie przeprowadzone drogą internetową.

3. W związku z wycofaniem się ze Stowarzyszenia im. Witolda Hulewicza red. Romualda Karasia, który od 2014 roku użyczał swojego prywatnego mieszkania – mieszczącego się w Warszawie, przy al. Jana Pawła II nr 70/48 – jako adresu Stowarzyszenia, Zarząd podjął Uchwałę o jego zmianie. Nowym adresem władz naczelnych Stowarzyszenia im. Witolda Hulewicza będzie lokal mieszczący się w Warszawie przy ulicy Podchorążych 41 m. 7.

Ponadto Zarząd potwierdził, że adresem korespondencyjnym pozostaje nadal adres redakcji czasopisma „Ostoja. Sztuka • Literatura • Społeczeństwo”, wydawanego przez Stowarzyszenie im. Witolda Hulewicza, mieszczący się w Olsztynie przy ul. kard. Hozjusza 12 m. 3.

4. W związku ze złożeniem wniosku przystąpienia do Stowarzyszenia im. Witolda Hulewicza przez pana dr. Eryka Kowalczyka – Zarząd podjął procedury związane z przyjęciem nowego członka zwyczajnego.

Równocześnie Zarząd przyjął wszczęcie procedury związanej z korektą listy członków Stowarzyszenia im. Witolda Hulewicza. Obecnie na liście znajduje się 25 członków zwyczajnych, z czego jedynie ośmioro na bieżąco reguluje składki, czworo częściowo, jedenaścioro zaś zalega ze składkami członkowskimi od 2014 lub 2015 roku.

Od 2014 roku – momentu utworzenia Stowarzyszenia wysokość składki członkowskiej wynosi 10 złotych miesięcznie. Stawka ta została również potwierdzona przez Zarząd Stowarzyszenia 21 maja 2021 roku.

Do członków nie wywiązujących się z obowiązku statutowego określonego w § 7 pkt. 3 Statutu, zostanie wysłany list polecony z prośbą o uregulowanie składek do 31 sierpnia br. W przypadku braku odpowiedzi, Zarząd będzie zmuszony – zgodnie z § 8 pkt. 1 Statutu – podjąć decyzję o skreśleniu danej osoby  z listy członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

5. W ramach spraw bieżących przedstawiono prośbę rozpropagowania wśród osób, które chciałyby włączyć się do Stowarzyszenia, deklaracji członkowskiej oraz wymogów statutowych związanych z przynależnością do Stowarzyszenia im. Witolda Hulewicza.

jp, isb

Kategorie
Uncategorized

Norwid i poeci

Norwid

i poeci Powstania Warszawskiego

Stowarzyszenie im. Witolda Hulewicza rozpoczyna realizację zadania w ramach programu rządowego Literatura pt. Norwid i poeci Powstania Warszawskiego dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Kategorie
Aktualności

Zafascynowani Norwidem

Zafascynowani Norwidem

Norwid i poeci Powstania Warszawskiego – najnowsza książka dr. hab. Kazimierza Świegockiego, przygotowywana w oficynie Ostoja Stowarzyszenia im. Witolda Hulewicza, będzie zbiorem tekstów, które różnią się charakterem gatunkowym. Niektóre z nich zbliżą się mniej lub bardziej do standardów akademickich, inne zasługiwać będą na miano esejów, a to głównie z tego powodu, że czynnik subiektywny będzie ich słabo ukrywaną cechą, ale także te, które powstały w oparciu o żmudne badania i chłodne przemyślenia.

Książka dzieli się na dwie związane ze sobą części. Pierwsza dotyczy wyłącznie Norwida, druga natomiast tych twórców, którzy tego poetę i myśliciela obrali sobie, jeśli nie za mistrza, to przynajmniej za patrona. Są to poeci, którzy bez wyjątku polegli w Powstaniu Warszawskim bądź wcześniej. Wszyscy byli związani z walczącym ruchem oporu. Baczyński, Gajcy, Trzebiński – to ogromne talenty i równie wielkie i piękne intelektualnie oraz moralnie osobowości. Profesor Pigoń nazwał ich „brylantami” naszego Narodu. Wszyscy zafascynowani byli Norwidem. Nie mogło to być zjawiskiem przypadkowym, ani powierzchownym i przelotnym. To musiało wynikać z przyczyn głębokich i istotnych. I właśnie poszukiwanie tych przyczyn oraz próba ich określenia stanowi najistotniejszy motyw przenikający drugą część książki, która ukaże się w bieżącym roku jako owoc zadania realizowanego przez Stowarzyszenie im. Witolda Hulewicza.

Książkę zakończy esej, który przedstawia, a raczej wyraża (gdyż nacechowany jest elementami bardzo osobistymi) własny stosunek autora do Norwida. Mógłby być zatytułowany: „Mój Norwid”, choć nosi tytuł: Norwid i my, czyli o wielkości prawdy i marności czasów – medytacje. Jego obecność w publikacji niech zostanie odczytana jako znak ciągłości tradycji norwidowskiej w naszej literaturze i ogólniej: kulturze, oraz znak nadziei, że „pokolenie późnych wnuków” Norwida ciągle się w czasie odradza.

Najobszerniejsza będzie ta część książki, która obejmnie problematykę ideową twórczości Norwida. Otworzy ją rozprawa, w której zanalizowane zostało najważniejsze pojęcie poglądu na świat Norwida, a także całej jego ludzkiej postawy – pojęcie prawdy – i pokazane związki tego pojęcia z różnymi dziedzinami jego światopoglądu. Wszystkie pozostałe rozdziały korzystają z ustaleń pojęciowych poczynionych w tej właśnie rozprawie.

Profesor Świegocki podkreśla, iż byłby szczęśliwy, gdyby książka ta mogła służyć pomocą przede wszystkim nauczycielom i studentom oraz wszystkim tym, których interesuje trudna sztuka i myśl genialnego Norwida i jego fenomenalnych „późnych wnuków”.

O nowym projekcie mówiono podczas spotkania w Sali Kolumnowej Domu Literatury w Warszawie, 14 kwietnia 2023. Organizatorem spotkania był wydawca Stowarzyszenie im. Witolda Hulewicza.

Projekt pt. Norwid i poeci Powstania Warszawskiego ma zostać zakończony w grudniu br., wydaniem książki pod tym samym tytułem.

isb

Zadanie dofinansowano przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Kategorie
Aktualności Nagroda im. Witolda Hulewicza

Posiedzenie Jury i Kapituły Nagrody im. Hulewicza 2022

W wigilię 127. rocznicy urodzin Witolda Hulewicza, 25 listopada 2022 roku, w Domu Literatury w Warszawie odbyło się posiedzenie Kapituły i Jury Nagrody im. Witolda Hulewicza.

Jury Nagrody, w skład którego weszli: Jerzy Biernacki, Ireneusz St. Bruski – sekretarz Jury, Aleksander Czajkowski-Ładysz, Barbara Garczyńska, Ewa Hajdukonis, Romuald Karaś, Joanna Pogórska, Mirosław Prandota, Edward W. Stańczak, Kazimierz Świegocki – przewodniczący Jury i Jan Tetter, zatwierdziło Laureatów XXVII edycji Nagrody im. Witolda Hulewicza za rok 2022.

Równocześnie podjęto decyzję o wręczeniu Nagród, zarówno XXVII edycji, jak i XXVIII za rok 2023, podczas jednej uroczystości: Gali Nagród im. Witolda Hulewicza, która odbędzie się 25 listopada 2023 roku (sobota), o godz. 17.00 w auli Domu Literatury.

Niniejszym publikujemy Listę Laureatów Nagród im. Witolda Hulewicza za rok 2022, którą tradycyjnie ogłoszono w rocznicę urodzin Patrona Nagrody i Stowarzyszenia.

WSPÓŁORGANIZATOR PRZEDSIĘWZIĘCIA

Wręczenie Nagród im. Witolda Hulewicza za rok 2022 nastąpi podczas tradycyjnej Gali, która odbędzie się 25 listopada 2023 roku w Domu Literatury w Warszawie.

Zgodnie z podjętą decyzją, w czerwcu 2023 roku, nastąpi ogłoszenie Laureatów XXVIII edycji Nagród Hulewicza za rok 2023.

Kategorie
Uncategorized

2022

Kategorie
Uncategorized

X X X