Stowarzyszenie
im. Witolda Hulewicza

Stowarzyszenie powstało, aby utrwalać pamięć Witolda Hulewicza (1895-1941), pisarza, poety, tłumacza, organizatora życia kulturalnego, wydawcy, współtwórcy Polskiego Radia, redaktora pierwszego podziemnego pisma w latach okupacji hitlerowskiej „Polska Żyje”. Do zadań Stowarzyszenia należy zapoznawanie społeczeństwa polskiego z życiem i twórczością Witolda Hulewicza oraz popularyzowanie jego postaci za granicą, szczególnie na obszarze państw niemieckojęzycznych, z uwagi na wybitne jego zasługi jako tłumacza literatury niemieckiej.

Stowarzyszenie prowadzi działalność informacyjną, spotkania autorskie, sesje literackie i naukowe, konkursy i lekcje otwarte dla młodzieży w podobnym zakresie w przestrzeni publicznej, idąc za wzorem swojego Patrona. Utrzymuje kontakty z podobnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi.

Stowarzyszenie im. Witolda Hulewicza przyznaje doroczne Nagrody Jego imienia w dziedzinach twórczości literackiej, artystycznej i naukowej oraz działalności organizacyjnej i społecznej.

Stowarzyszenie prowadzi również działalność edytorską, a także zajmuje się wydawaniem książek i publikacji definiowanych statutem.

Prezes Honorowy Stowarzyszenia

red. Romuald Karaś

 

Zarząd Stowarzyszenia

Prezes – ks. dr Ireneusz St. Bruski
Wiceprezes – prof. dr hab. Mikołaj Melanowicz
Wiceprezes – dr Edward Wojciech Stańczak
Sekretarz – red. Jerzy Biernacki
Skarbnik – Joanna Pogórska
Członek Zarządu – red. Romuald Karaś

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący – Jan Tetter
Zastępca przewodniczącego – Mirosław Prandota

REGON

147170633

Konto bankowe: Bank Pekao S.A.

nr 92 1240 5598 1111 0011 0708 8906

KRS

0000 492661

NIP

525 258 34 98

Statut

Stowarzyszenia imienia Witolda Hulewicza

I. Postanowienia ogólne

 

§ 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie imienia Witolda Hulewicza, zwane w dalszej części Stowarzyszeniem.

Stowarzyszenie działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. nr 79 z 2001 roku, poz. 855 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.

Stowarzyszenie jest organizacją samorządną i samodzielnie kształtującą swój program.

Stowarzyszenie jest zarejestrowane i posiada osobowość prawną oraz prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 2. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Siedzibą władz naczelnych Stowarzyszenia jest Warszawa.

 

§ 3. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

Stowarzyszenie współdziała z organami państwowymi i samorządowymi, organizacjami społecznymi, naukowymi oraz podmiotami gospodarczymi w kraju i za granicą w realizacji swych zadań.

 

II. Cele i środki działania

 

§ 4. Celami Stowarzyszenia są:

 • Utrwalenie pamięci Witolda Hulewicza (1895-1941), pisarza, poety, tłumacza, organizatora życia kulturalnego, wydawcy, współtwórcy Polskiego Radia, redaktora pierwszego podziemnego pisma w latach okupacji hitlerowskiej „Polska Żyje”.
 • Zapoznawanie społeczeństwa polskiego z życiem i twórczością Witolda Hulewicza.
 • Popularyzowanie postaci Witolda Hulewicza za granicą, szczególnie na obszarze Państw niemieckojęzycznych, z uwagi na wybitne jego zasługi jako tłumacza literatury niemieckiej (Goethe, Tomasz Mann, Rilke).
 • Doroczne przyznawanie Nagród imienia Witolda Hulewicza w dziedzinach twórczości literackiej, artystycznej i naukowej oraz działalności organizacyjnej i społecznej.
 • Prowadzenie działalności edytorskiej, wydawanie książek i publikacji.

§ 5. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

 • Prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej, spotkań autorskich, sesji literackich i naukowych, konkursów, lekcji otwartych dla młodzieży.
 • Utrzymywanie kontaktów zagranicznych z podobnymi stowarzyszeniami i towarzystwami, szczególnie w Niemczech, Austrii, Szwajcarii i Rosji.
 • Udzielanie pomocy wszystkim osobom i instytucjom zainteresowanym życiem i twórczością Witolda Hulewicza.
 • Stałą współpracę z Polskim Radiem, którego Witold Hulewicz był współtwórcą i gdzie zainicjował powołanie Teatru Wyobraźni (Teatr Polskiego Radia).
 • Współpracę z Fundacją „Pomoc Polakom na Wschodzie” i ze Stowarzyszeniem Wspólnota Polska.
 • Stowarzyszenie będzie korzystać z dotacji oraz ze środków własnych pochodzących ze składek i z dochodów z publikacji.
 • Stowarzyszenie będzie prowadzić działalność gospodarczą.

III. Członkowie Stowarzyszenia

 

§ 6. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych, wspierających oraz honorowych.

Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne zainteresowane działalnością Stowarzyszenia, deklarujące w niej swój udział. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne lub prawne wspomagające finansowo, materialnie lub w inny sposób działalność Stowarzyszenia.

Członków wspierających przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnego oświadczenia.

Członkami honorowymi Stowarzyszenia są osoby fizyczne, szczególnie zasłużone dla jego działalności. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie z inicjatywy własnej lub Zarządu. Członek honorowy ma wszystkie prawa członka zwyczajnego. Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.

 

§ 7. Członkowie Stowarzyszenia zwyczajni i honorowi maja prawo uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia, wybierać i być wybieranymi do władz Stowarzyszenia, zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia.

Członkowie wspierający działają w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swoich uprawnionych przedstawicieli. Nie przysługują im prawa wyborcze.

Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek realizować cele Stowarzyszenia, przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia, regularnie opłacać zadeklarowane składki członkowskie.

 

§ 8. Utrata członkostwa następuje przez:

 • dobrowolne wystąpienie zgłoszone Zarządowi,
 • nie opłacanie składek członkowskich przez dwa lata,
 • wykluczenie za działalność niezgodną z postanowieniami Statutu bądź powszechnie przyjętymi normami współżycia społecznego.

Uchwałę o skreśleniu i wykluczeniu z przyczyn podanych w §8. pkt. 1. podejmuje Zarząd.
Od uchwały Zarządu o skreśleniu przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania.

 

IV. Władze Stowarzyszenia

 

§ 9. Władzami Stowarzyszenia są:

 • Walne Zebranie
 • Zarząd
 • Komisja Rewizyjna

§ 10. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.

 

§ 11. W czasie trwania kadencji Zarząd i Komisja Rewizyjna mają prawo dokooptować do swojego składu nowych członków w miejsce ustępujących, z tym, że liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć jednej trzeciej składu pochodzącego z wyboru.

 

§ 12. Walne Zebranie zwołuje Zarząd powiadamiając o jego terminie, miejscu i porządku obrad wszystkich uprawnionych do udziału członków, co najmniej 14 dni przed terminem obrad.

 

§ 13. Walne Zebranie jest ważne, jeżeli:

 • uczestniczy w nim co najmniej 50 procent uprawnionych do głosowania – w pierwszym terminie,
 • lub uczestniczy w nim faktycznie obecna liczba uprawnionych do głosowania – w drugim terminie.

§ 14. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów.

Głosowanie odbywa się w sposób jawny lub tajny, w zależności od ustaleń uczestników Zebrania.

Walnym Zebraniem oraz nadzwyczajnym walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący, powołany przez uczestników Zebrania.

 

§ 15. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 • Uchwalenie programu działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia.
 • Zatwierdzenie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 • Udzielenie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 • Wybór Zarządu w liczbie do 9 członków oraz Komisji Rewizyjnej w liczbie do 5 członków.
 • Rozpatrywanie odwołań od Uchwał Zarządu.
 • Uchwalanie zmian w Statucie i podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.
 • Nadawanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia.

§ 16. Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.

 

§ 17. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej, lub na wniosek 10 członków, w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku, a porządek obrad obejmuje sprawy, dla których zostało zwołane.

 

§ 18. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez prezesa lub upoważnionego przez niego zastępcę w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.

 

§ 19. W posiedzeniach Zarządu uczestniczy z głosem doradczym przewodniczący lub zastępca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

 

§ 20. Do kompetencji Zarządu należy:

 • Realizowanie uchwał Walnego Zebrania oraz składanie sprawozdań ze swej działalności.
 • Kierowanie bieżącą działalnością i reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
 • Opracowywanie programów i uchwalanie planów pracy Stowarzyszenia.
 • Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia.
 • Uchwalanie budżetu Stowarzyszenia.
 • Uchwalanie wysokości składek członkowskich.
 • Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia oraz udzielanie pełnomocnictw do zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia.
 • Zwoływanie Walnego Zebrania i ustalanie zasad uczestnictwa w jego obradach.
  Rozstrzyganie sporów między członkami Stowarzyszenia, powstałych na tle ich działalności w Stowarzyszeniu.
 • Wnioskowanie na Walne Zebranie o nadanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia.

§ 21. Komisja Rewizyjna jest powołana do przeprowadzania co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności.

Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i jego zastępcę.

Komisja Rewizyjna ma prawo występować do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli oraz żądać wyjaśnień.

Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu wnioski w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu.

 

§ 22. Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej wymagają dla swej ważności zwykłej większości głosów i są podejmowane przy obecności co najmniej połowy liczby członków.

 

V. Majątek Stowarzyszenia

 

§ 23. Na majątek Stowarzyszenia składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.

§ 24. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:

 • składki członkowskie;
 • dotacje, subwencje, darowizny;
 • dochody z imprez, wydawnictw oraz działalności; gospodarczej.

§ 25. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych.

 

§ 26. Majątkiem Stowarzyszenia dysponuje Zarząd.

 

§ 27. Przy składaniu w imieniu Stowarzyszenia oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Zarząd działa w ramach swoich kompetencji przez dwóch współdziałających członków Zarządu, upoważnionych uchwałą Zarządu.

 

VI. Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 

§ 28. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością dwóch trzecich głosów obecnych, uprawnionych do głosowania członków.

W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie zadecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia.

 

§ 29. W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

 

Subsidised by the National Centre for Culture under the programme Kultura w sieci